Pravidla a podmínky Hot Rod Prague s.r.o.

1. Hlavní

Pronájem Hot Rod Prague s.r.o. – dále označovaného jako vozidlo – probíhá výhradně na základě písemné nájemní smlouvy a podmínek pronájmu podle českých zákonů. Předmětem nájemní smlouvy je poskytnutí vozidla po dobu uvedenou v nájemní smlouvě. Cena pronájmu vyplývá z aktuálního ceníku pronajímatele v době rezervace. Pronajímatel může pronájem bez udání důvodu odmítnout.

2. Rezervace / platba / vyšší moc:

Rezervace vozidla je po potvrzení pronajímatelem v textové podobě závazná a jedno nebo více vozidel je rezervováno k pronájmu ve sjednaném termínu pro nájemce / řidiče. Nájemce / řidič je povinen neprodleně zaplatit pronajímateli zálohu ve výši 100% z ceny pronájmu za náklady (nájemné) uvedené v rezervaci. Nájemní smlouva se uzavírá písemně před předáním vozidla na místě výjezdu. Pokud nájemce vozidlo nepřevezme ve sjednanou dobu nebo pokud není uzavřena nájemní smlouva z důvodů, za které je nájemce / řidič odpovědný, je nájemce / řidič povinen zaplatit 100% z ceny za pronájem vozidla oznámené v době rezervace jako paušální náhrada za ztrátu příjmů z pronájmu. Nájemce si vyhrazuje právo prokázat, že pronajímatel neutrpěl žádné nebo menší škody. Pokud musí být cesta / prohlídka zrušena z důvodu špatného počasí (déšť, led, sníh atd.) Nebo z jiných důvodů, za které Pronajímatel nenese odpovědnost, obdrží nájemce poukaz zpět na již zaplacenou cenu za pronájem vozu.

3. Nájemce / řidič je informován, že pronajatá vozidla jsou speciální vozidla.

Vozidla nejsou srovnatelná s běžnými osobními automobily v provozu a jejich chování při řízení, takže i zkušení řidiči se musí seznámit s ovládáním a chováním. Nájemce / řidič výslovně přijímá související větší rizika ve srovnání s běžnými silničními vozidly. V tomto ohledu je použití na vlastní riziko nájemce. Pronajímatel zejména nenese odpovědnost za škody vyplývající z rizik v souvislosti se zvláštním provedením vozu. Nájemce / řidič je informován zejména o následujících zvláštních konstrukčních prvcích a jejich rizicích: – Vozidla jsou kvůli své velikosti registrována jako těžká čtyřkolka, kategorie L7e. – Vozidlo nemá obvyklá bezpečnostní opatření, jako je ABS, bezpečnostní pás / airbag. – Vozidlo má automatické a přímé řízení (malé pohyby volantu vedou k velkým změnám směru). – Na rozdíl od osobních automobilů lze brzdu ovládat levou nohou. Nájemce / řidič a ostatní řidiči jsou povinni se před jízdou seznámit s provozem vozidla a jeho zvláštnostmi. To platí zejména pro chování při řízení a brždění. V případě nejasností musí být při předání zodpovězené veškeré dotazy průvodcem. Nájemce / řidič smí zahájit jízdu, pouze pokud vozidlo bezpečně ovládá a je si jistý jejím řízením. Nájemci / řidiči se rovněž ujistí, že vozidla neposkytují žádnou ochranu před povětrnostními vlivy a v tomto případě ho chrání pouze přilba. Pronajímatel neodpovídá ani za škody za znečištění oděvů způsobenou počasím.

4. Před převzetím vozidla musí nájemce / řidič předložit pronajímateli svůj – platný občanský průkaz nebo cestovní pas, – platný řidičský průkaz (osobní automobil) opravňující řidiče k řízení vozidla. Vozidlo bude předáno nájemci / řidiči ve stavu způsobilém k provozu a jízdě, nepoškozené a technicky a opticky dokonalém stavu, doplněno palivem se všemi doplňky. Nájemce / řidič je povinen oznámit případné stížnosti pronajímateli při převzetí vozidla. Nájemce / řidič bude při předání poučen o zvláštnostech provozu vozidla. Převzetím vozidla potvrzuje, že byl dostatečně informován o zacházení a provozu vozidla.

5. Vozidlo smí řídit pouze nájemce / řidič uvedený v nájemní smlouvě.

Řidič vozidla musí mít požadovaný a platný řidičský průkaz, nesmí podléhat zákazu řízení a musí mu být nejméně 18 let. Řidič musí být navíc fyzicky i psychicky způsobilý k bezpečné jízdě. Řidičské schopnosti nesmí být ovlivněny léky, drogami, alkoholem ani žádným jiným způsobem. Půjčovna nebo její zaměstnanci mohou zakázat cestu nebo její pokračování, pokud o tom mají důvodné pochybnosti. Během cesty je zakázáno telefonovat nebo fotografovat. Ve všech ostatních ohledech je nájemce / řidič sám odpovědný za zajištění toho, že splňuje zákonné požadavky pro řízení motorových vozidel, a jinak nese odpovědnost za veškeré důsledky z toho vyplývající.

6. Použití vozidla:

Vozidlo lze používat pouze v rámci prohlídky a s průvodcem po dané trase. Je třeba dodržovat veškeré pokyny poskytnuté průvodcem / pronajímatelem. Pokud nájemce / řidič ztratí spojení, musí okamžitě zastavit na vhodném místě a kontaktovat pronajímatele nebo průvodce. Cesta může pokračovat pouze se souhlasem pronajímatele. Řízení je povoleno pouze s motorkářskou přilbou povolenou v souladu s právními předpisy v České republice, které si v případě potřeby lze vypůjčit od půjčovny. Vozidlo lze používat pouze ve veřejné silniční dopravě, nikoli však pro jízdu v terénu, cvičení autoškoly, v souvislosti s motorovým sportem nebo pro jízdu na závodních tratích, i když jsou pro veřejnost zdarma pro zkušební a cvičné jízdy. Použití mimo veřejnou silniční dopravu je povoleno pouze se souhlasem pronajímatele. Použití na dálnicích není povoleno. Nájemce / řidič nesmí dále pronajímat, jinak převádět na třetí strany nebo jinak používat vozy k jiným účelům, než pro které jsou určeny. Přeprava nebezpečných látek ve smyslu vyhlášky o nebezpečném zboží pro silnice a železnice (GGVSE) je zakázána. Vozidlo nesmí být použito k tažení jiných vozidel a na vozidle ani ve vozidle nesmí být přepravovány žádné jiné předměty, s výjimkou příslušenství pronajatého s vozidlem a předmětů pro osobní potřebu (oblečení na cesty, kabelky). Je třeba dodržovat návod k obsluze – i s ohledem na předepsané množství paliva – a zákonná ustanovení pro používání vozidla. Nájemce / řidič musí s vozidlem zacházet opatrně a dodržovat provozní pokyny a zákonné předpisy. Zejména zodpovídá za řádný a způsobilý provoz vozidla v době pronájmu a musí věnovat zvláštní pozornost technickým poruchám (tlak oleje, tlak v pneumatikách, neobvyklé zvuky, funkce brzdění). Pokud existují pochybnosti o správném stavu vozidla, musí nájemce / řidič informovat pronajímatele a zdržet se dalšího používání vozidla.

7. Vrácení vozidla:

Nájemce / řidič vozidlo řádně vrátí s veškerým příslušenstvím, a to nejpozději v dohodnutém čase a místě. Pokud existuje závažný důvod – zejména v případě porušení povinností nájemcem / řidičem (např. Nedodržení pokynů průvodce) – je pronajímatel oprávněn požadovat předčasné vrácení vozidla v určitém okamžiku včas nebo požadovat okamžité ukončení této nájemní smlouvy bez předchozího upozornění. Pokud je vozidlo vráceno pozdě, je nájemce / řidič povinen zaplatit sjednanou cenu za pronájem za každou hodinu nebo její část v souladu s aktuálním ceníkem. Nájemce / řidič musí také zodpovídat za jakékoli další škody způsobené zpožděným návratem.

8. Povinnosti nájemce / řidiče v případě poškození nebo poruchy:

v případě poškození nebo poruchy je nájemce / řidič povinen zajistit, aby – po poskytnutí první pomoci na místě – byla přijata veškerá opatření nezbytná ke zmírnění škod a zachování důkazů, zejména, že: a) je přivolána okamžitě policie, a to i v případě nehody bez účasti třetích osob a v případě nehody, za kterou je nájemce / řidič odpovědný, zejména v případě nehody, za kterou nájemce / řidič není odpovědný, např. v případě nehody s divokou zvěří, b) je zaznamenáno místo a datum nehody, jakož i jména a adresy všech účastníků nehody a svědků a registrační čísla zúčastněných vozidel a je vytvořen náčrtek pro předání pronajímateli, c) nájemce / řidič nečiní žádná prohlášení k otázce viny – zejména neuznání viny -, d) jsou pro vozidlo přijata příslušná bezpečnostní opatření. Nájemce / řidič nesmí opustit místo nehody, dokud nesplní svou povinnost objasnit událost a zjistit potřebné skutečnosti. Po odcizení vozidla, jeho částí nebo příslušenství musí nájemce / řidič krádež neprodleně nahlásit na příslušnou policejní stanici. Svědci – pokud jsou k dispozici – musí být zapsáni a musí být vytvořen odpovídající náčrt. Nájemce / řidič je povinen neprodleně a osobně, úplně a pravdivě nahlásit pronajímateli škody. Musí být přiloženy policejní protokoly. Během dalšího zpracování reklamace je nájemce / řidič povinen kontaktovat pronajímatele a jeho pojistitele a poskytovat veškeré informace nezbytné k objasnění reklamace a stanovení odpovědnosti situace. Okamžitě musí pronajímateli poskytnout pravdivý písemný popis skutečností. Pokud v případě poruchy již není zaručen bezpečný provoz vozidla nebo je omezeno jeho používání, musí nájemce / řidič přijmout příslušná bezpečnostní opatření a okamžitě koordinovat opatření, která mají být přijata s pronajímatelem. Jakékoli práce na pronajatém vozidle (např. Oprava poškození) jsou povoleny pouze s výslovným předchozím souhlasem pronajímatele. Vzniklé výdaje přesto nebudou vráceny.

9. Odpovědnost nájemce:

Nájemce / řidič odpovídá pronajímateli v souladu se zákonnými ustanoveními za veškeré škody vzniklé během doby pronájmu, způsobené jeho provozem nebo ztrátou vozidla (včetně dílů vozidla a příslušenství), pokud je za to odpovědný. Odpovědnost nájemce za škody se rozšíří na náklady na opravu plus jakékoli snížení hodnoty nebo v případě úplné ztráty vozidla na náhradní hodnotu vozidla sníženou o zbytkovou hodnotu. Nájemce / řidič dále odpovídá – pokud vzniknou – náklady na odtažení, poplatky za odborníka a jakékoli další náklady, které pronajímateli vzniknou, a za ztrátu příjmů z pronájmu. Nájemce / řidič je odpovědný za následky dopravních přestupků nebo trestných činů, které jsou zjištěny v souvislosti s pronajatým vozidlem, a odpovídá pronajímateli za veškeré vzniklé poplatky a náklady i pokuty. V takovém případě je Pronajímatel povinen jmenovat Nájemce / Řidiče úřadům. Nájemce / řidič nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám (např. Jiným účastníkům silničního provozu) v souladu se zákonnými ustanoveními, pokud škoda není kryta stávajícím pojištěním odpovědnosti. Pokud je Pronajímatel odpovědný za takové škody jako vlastník vozidla, Nájemce / Řidič nahradí Pronajímateli vzniklou škodu.

10. Pojištění:

Cena nájmu zahrnuje pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla minimálně v zákonem předepsaném rozsahu. Tím není kryto poškození věcí ve vozidle nebo na něm.

11. Vady vozidla

Pronajímatel musí zaručit perfektní stav vozidla a také dát vozidlo k dispozici včas a dle dohody. Dojde-li k závadám na vozidle, které zhoršují smluvní použití, nebo pokud vozidlo selže z důvodu, za který není nájemce / řidič odpovědný, a pokud by pronajímatel neodstranil závadu / důvod poruchy do 80 minut od zjištění závady / selhání nebo poskytnutí náhradního vozidla, může nájemce / řidič odstoupit od smlouvy. V tomto případě má nájemce / řidič nárok pouze na vrácení již provedených plateb. Jakékoli další škody (cestovní, jiné nájemné) nebudou proplaceny, pokud pronajímatel nezpůsobí neplnění smlouvy úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Nepředvídatelné, nevyhnutelné události, které jsou mimo sféru vlivu pronajímatele a za které nenese odpovědnost, jako je vyšší moc, válka, teroristické útoky a přírodní katastrofy, zbavují pronajímatele odpovědnosti.

12. Odpovědnost pronajímatele:

Pronajímatelem nebudou dotčena následující a výše uvedená omezení odpovědnosti v souladu se zákonnými ustanoveními o škodě na životě, zdraví, která je založena na nedbalosti nebo úmyslném porušení povinností pronajímatelem, jeho právními zástupci nebo zástupci, za škodu, na kterou se vztahuje odpovědnost v souladu se zákonem o odpovědnosti za výrobek, a za škodu, která je založena na úmyslu, hrubé nedbalosti nebo podvodném úmyslu ze strany pronajímatele, jeho zákonných zástupců nebo zástupců. Pronajímatel odpovídá za další škody způsobené prostou nedbalostí, pokud se nedbalost týká porušení těchto smluvních povinností, jejichž dodržování má pro dosažení účelu smlouvy (hlavní závazky) zvláštní význam. Odpovídá však pouze v případě, že škody jsou obvykle spojeny se smlouvou a jsou předvídatelné. Pronajímatel nenese odpovědnost za jakékoli nedbalostní porušení vedlejších povinností, které nejsou pro smlouvu podstatné.

13. Ochrana údajů

souhlas Nájemce / řidič souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, pokud jsou nezbytné pro obchodní transakci, budou pronajímatelem uloženy v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

14. Fotografické a filmové záběry

Nájemce / řidič souhlasí s tím, že při používání vozidla může pořizovat fotografie nebo filmy. Pronajímatel má právo na užívání těchto fotografií. Nájemce / řidič bezplatně uděluje pronajímateli a Hot Rod Prague s.r.o. a jejich reklamním partnerům výslovný souhlas s používáním těchto fotografií pro reklamní účely a jejich publikování pro tyto účely.

Změna práv může proběhnout v závislosti k situaci.

INFORMACE O COOKIES

Kliknutím na „Souhlasím se vším“ budou uloženy cookies funkční, analytické i marketingové – dokážeme vám tak umožnit pohodlné používání webu, měřit funkčnost našeho webu i vás cílit reklamou.

FUNKČNÍ COOKIES

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webových stránek, není tedy možné je zakázat. Obvykle se nastavují v reakci na akci, kterou na webu sami provedete, jako je nastavení zabezpečení, přihlášení a vyplňování formulářů. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookie nebo o nich zasílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky nebudou bez těchto souborů fungovat. Tyto soubory cookie neukládají žádné informace, které lze přiřadit konkrétní osobě. Tyto soubory cookie můžeme nastavit my nebo poskytovatelé třetích stran, jejichž služby na webu využíváme. Tyto soubory cookie neukládají žádné informace, které lze přiřadit konkrétní osobě.

ANALYTICKÁ COOKIES

Tyto soubory cookie se používají ke zlepšení fungování webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a sledovat počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci web používají. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým webové stránky fungují, například tím, že uživatelům umožňují snadno najít to, co hledají. Tyto soubory cookie neshromažďují informace, které by vás mohly identifikovat. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkčnost našich webových stránek. Získané statistiky můžeme využít ke zlepšení uživatelského komfortu a k tomu, aby byla návštěva Webu pro vás jako uživatele zajímavější.

ANALYTICKÁ COOKIES

Tyto soubory cookie se používají ke zlepšení fungování webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a sledovat počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci web používají. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým webové stránky fungují, například tím, že uživatelům umožňují snadno najít to, co hledají. Tyto soubory cookie neshromažďují informace, které by vás mohly identifikovat. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkčnost našich webových stránek. Získané statistiky můžeme využít ke zlepšení uživatelského komfortu a k tomu, aby byla návštěva Webu pro vás jako uživatele zajímavější.

INFORMACE O COOKIES

Kliknutím na „Souhlasím se vším“ budou uloženy cookies funkční, analytické i marketingové – dokážeme vám tak umožnit pohodlné používání webu, měřit funkčnost našeho webu i vás cílit reklamou.